Items: 0   |   Totaal: €0,00

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van JVB Parts gevestigd in Babylonienbroek


1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met JVB Parts en de afnemer, voorzover hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken. De voorwaarden zijn opgenomen op de internetsite van JVB Parts en zijn voor iedereen toegankelijk. Tijdens het bestelproces wordt de klant gewezen op de algemene voorwaarden. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het raadplegen en het opslaan hiervan.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet doorJVB Parts erkend.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling bij JVB Parts wordt akkoord gegaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.4 In geval de voorwaarden en overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

1.5 JVB Parts heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zij vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door JVB Parts.
2.2 Speciale aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven periode en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen vanJVB Parts gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 Alle bestellingen worden door JVB Parts via e-mail bevestigd. De overeenkomst komt tot stand wanneer JVB Parts een opdrachtbevestiging heeft gestuurd ( e-mail ).

2.4 Indien niet binnen 24 uur, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van de bevesting wordt betwist, zijn JVB Parts en de klant hieraan verbonden.

2.5 JVB Partskan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de afnemer had horen te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.7 JVB Parts heeft het recht zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wanneer een bestelling wordt geweigerd, zal JVB Parts dit binnen vijf werkdagen schriftelijk mededelen.3 Levering


3.1 Wanneer de bestelde artikelen op voorraad zijn, zal JVB Parts de bestelling binnen vier werkdagen na ontvangst van betaling ter verzending aanbieden.

3.2 Een door JVB Parts opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.3 In voorkomende gevallen, zoals overmacht, behoudt JVB Parts zicht het recht voor, om van de in artikel 3.1 en artikel 3.2 genoemde werkdagen af te wijken.

3.4 Het kan voorkomen dat artikelen niet voorradig zijn, niet meer leverbaar zijn of om een andere reden vertraging oploopt of niet uitvoerbaar is. In dit geval zal JVB Parts de klant hier binnen twee werkdagen per e-mail van op de hoogte brengen, waarbij eventuele levertijden en / of redenen worden doorgegeven. ( hiervoor geldt ook artikel 3.3.). De klant heeft daarna de keuze de bestelling te accepteren of kosteloos te annuleren.

3.5 Aan de leveringsplicht van JVB Parts zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door JVB Parts geleverde bestelling één keer aan de klant is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudens weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

3.6 De levering van de bestelde artikelen vindt plaats op het bij JVB Parts opgegeven afleveradres.

3.7 In geval van weigering van de aangeboden bestelling, komen retourvracht en opslagkosten alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de producten inroept.

3.8 Voor het verzenden van de producten worden door JVB Parts verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde producten en worden duidelijk aangegeven in de webshop.4 Prijzen en betalen

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 JVB Parts garandeert dat de prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en / of bepalingen.

4.3 De klant is voor de, via de webshop bestelde producten, de in de bevestiging vermelde prijs verschuldigd. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

4.4 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden in de webshop. Alle bestellingen dienen vooraf of bij afhalen te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Indien wordt betaald door middel van een factuur, moet de betalingstermijn in acht worden genomen die op de factuur vermeld staat.

4.6 Wanneer een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

4.7 Na het verstrijken van tien dagen na de gestelde termijn, is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1 % per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.8 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van JVB Parts en de verplichtingen van de klant jegens JVB Parts onmiddelijk opeisbaar.

4.9 Indien JVB Parts haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is JVB Parts gerechtigd naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten bedraagd minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van €250.-5 Ontbinding

5.1 Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig de wet op verkopen op afstand (art. 7:5 B.W.), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van zeven werkdagen zonder opgaaf van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de goederen niet heeft teruggestuurd aan JVB Parts, is de koop een feit.

5.2 De klant is verplicht om JVB Parts vooraf via e-mail op de hoogte te stellen van de terugzending binnen de termijn van zeven werkdagen.

5.3 De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bv. d.m.v. bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende productinformatie) en indezelfde staat verkerend zoals verzonden naar de klant.

6 Overmacht

6.1 JVB Parts is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waarop JVB Parts geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken. Vertraging bij of wanprestaties door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in het e-mail verkeer, storingen in de electriciteit, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden en ziekte of stakingen van personeel gelden uitdrukkelijk tot overmacht.

6.3 JVB Parts behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is JVB Parts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6.4 Indien JVB Parts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.7 Klachten

7.1 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer binnen vijf werkdagen per e-mail deze gebreken te melden aan de klantenservice van JVB Parts.

7.2 JVB Parts zal deze klachten binnen vijf werkdagen via e-mail in behandeling nemen.

7.3  Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en / of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren geheel vervallen.


8 Privacy

8.1 JVB Parts respecteert de privacy van haar klanten en zal de gegevens die benodigd zijn voor het plaatsen van een bestelling en die daarmee opgenomen worden in het klantenbestand niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren, zoals de vervoerder van uw bestelling. JVB Parts draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

8.2 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van JVB Parts en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn / haar persoonsgegevens.


9 Copyright
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van JVB Parts tekst en / of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren of op een andere manier te gebruiken.10 Communicatie


De communicatie met JVB Parts geschiedt bij voorkeur via e-mail, de door JVB Parts opgeslagen e-mails gelden als bewijsstukken van de communicatie. Als communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.11 Aansprakelijkheid

11.1 JVB Parts tracht alle informatie zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk op internet weer te geven. JVB Parts kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

11.2 JVB Parts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

11.3 JVB Parts is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van de geleverde producten. Lees voor gebruik altijd de productinformatie die bij het product zit.


12 Geschillen

Op de algemene voorwaarden en overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen JVB Parts en de koper, welke niet in overleg kunnen worden opgelost, beslist de bevoegde rechter binnen het arrondissement van JVB Parts